Klachtenreglement KDV Prins Heerlijk

Uw kind is bij de medewerkers van kinderdagverblijf Prins Heerlijk in goede handen. Echter, een enkele keer kan er iets mis gaan in de opvang van uw kind of in de organisatie van de kinderdagopvang. Kinderopvang is mensenwerk en mensen kunnen fouten maken. Als u vindt dat wij tekort schieten of ons niet aan onze afspraken houden dan horen wij dat graag van u. Van uw kritiek kunnen wij namelijk leren. Daarom hebben wij een interne en externe klachtenprocedure, die na elkaar maar ook los van elkaar kunnen worden gevolgd (u kunt ook de interne klachtenprocedure overslaan).

De kinderopvang kent een uitgebreide regeling op het gebied van klachten en geschillen. Deze komen voort uit de Wet Kinderopvang, de Algemene Voorwaarden Kinderopvang en de Wet Klachtrecht.

Ons advies is om altijd zo snel mogelijk te reageren als er klachten zijn, te lang uitstellen maakt het alleen maar moeilijker. Het eenvoudigst is het als u het bespreekt met diegene die het wellicht aangaat, bijvoorbeeld de groepsleiding. Als dit de onvrede niet wegneemt kunt u een afspraak maken met Grace Lansdorf. Zij noteert de klacht op het interne klachtenformulier, zodat deze is geregistreerd. Misschien kan het gesprek de klacht meteen oplossen, bijvoorbeeld na het maken van afspraken, of is er wat meer onderzoek nodig naar aanleiding van uw klacht. Als uw klacht nog niet is opgelost dan krijgt u na 5 werkdagen een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van uw klacht en de omschrijving hiervan. U krijgt 20 werkdagen na het indienen van uw klacht schriftelijk bericht over de gegrondheid van de klacht en al dan niet te nemen maatregelen of reeds genomen maatregelen. Als uw klacht wel wordt opgelost in het gesprek wordt dit en ook de eventueel gemaakte afspraken op het interne klachtenformulier geschreven en ontvangt u hiervan een kopie.

U kunt u klacht ook schriftelijk (of per e-mail) indienen bij Grace Lansdorf. In dat geval krijgt u na 5 werkdagen een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van uw klacht. U krijgt 20 werkdagen na het indienen van uw klacht een schriftelijk bericht over de gegrondheid van de klacht en al dan niet te nemen maatregelen of reeds genomen maatregelen.

Bij afwezigheid van Grace Lansdorf kunt u zich wenden tot Sanne Morreau, zij is eveneens bevoegd om uw klacht in behandeling te nemen.

Interne klachtenprocedure
1.Wij raden u aan uw klacht binnen een termijn van twee maanden bij ons aan te melden. Een korte termijn na het incident bevordert het onderzoek naar de klacht;
2.Anoniem aangeboden klachten worden niet in behandeling genomen;
3.Als u een klacht heeft die betrekking heeft op de verzorging van uw kind, kunt u hiermee in eerste instantie terecht bij een pedagogisch leidster van deze groep. De pedagogisch leidster zoekt en biedt u een passende oplossing;
4.Als u niet tevreden bent met de geboden oplossing, als uw klacht betrekking heeft op een gedraging van een directielid of één van haar medewerkers jegens u of uw kind, als de klacht betrekking heeft op de overeenkomst tussen u en Prins Heerlijk Kinderopvang, dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de directie van Prins Heerlijk Kinderopvang;
5.De directie accepteert en registreert uw klacht. Uw klacht wordt zorgvuldig onderzocht. Om een passende oplossing te vinden neemt de directie onder andere contact met u op voor een toelichting op uw klacht;
6.U wordt zoveel mogelijk op de hoogte gehouden van de voortgang van de behandeling van uw klacht;
7.Rekening houdend met de aard van de klacht wordt deze zo spoedig mogelijk afgehandeld;
8.Uw klacht wordt uiterlijk binnen 6 weken na indiening bij de directie afgehandeld;
9.U ontvangt een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht;
10.In het oordeel is een concrete termijn gesteld waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd.

Een schriftelijke klacht kunt u indienen bij:
KDV Prins Heerlijk
t.a.v. Grace Lansdorf
Prins Hendriklaan 97
3583 EJ Utrecht
Of mailen naar info@kdv-prinsheerlijk.nl

Indien de directie van KDV Prins Heerlijk u geen passende oplossing heeft kunnen bieden, kunt uw klacht indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Externe klachtenprocedure
Prins Heerlijk is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen (hierna: de Geschillencommissie). Ouders, de Prins Heerlijk Ouderraad en Prins Heerlijk Kinderopvang kunnen een geschil aanmelden bij de Geschillencommissie.
1.De ouder/oudercommissie dient de klacht eerst bij de directie van Prins Heerlijk Kinderopvang in te dienen. Gebruik hiervoor onze interne klachtenprocedure.
2. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na de datum waarop de ouder/oudercommissie de klacht bij Prins Heerlijk Kinderopvang indiende, schriftelijk of in een ander door de Commissie te bepalen vorm, bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
3.Geschillen kunnen zowel door de ouder/oudercommissie als door Prins Heerlijk Kinderopvang aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie.
4. Wanneer de ouder/oudercommissie een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is Prins Heerlijk Kinderopvang aan deze keuze gebonden. Indien Prins Heerlijk Kinderopvang een geschil aanhangig wil maken, moet zij de ouder/oudercommissie schriftelijk, of in een andere passende vorm, vragen zich binnen 5 weken uit te spreken of hij/zij daarmee akkoord gaat. Prins Heerlijk Kinderopvang dient daarbij aan te kondigen dat zij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken.
5.De Geschillencommissie doet uitspraken met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie is beschikbaar via www.degeschillencommissie.nlen wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil door de Geschillencommissie is een vergoeding verschuldigd.
6.Uitsluitend de hierboven genoemde Geschillencommissie dan wel de gewone rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Klachten aangeboden aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen kunt u indienen bij: www.degeschillencommissie.nl

Ons Registratienummer is: 120711187

Aan het afhandelen van klachten door de Geschillencommissie zijn kosten verbonden. Kosten die voortvloeien uit het niet correct volgen van de klachtenprocedure worden aan u doorberekend. Indien uw klacht ongegrond wordt verklaard worden de gemaakte kosten aan u doorberekend.

 

EnglishDutch