Geschillencommissie

Vanaf 1 januari 2016 zijn wij aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Wat betekent het voor u als ouder?
Als ouders klachten hebben, kunnen ze die bespreken met de leidinggevende.
Komen ze er niet uit, dan kunnen de ouders een schriftelijke klacht indienen bij ons volgens de interne klachtenprocedure.
Als men er onderling niet uitkomt , kan een geschil vanaf 1 januari 2016 worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Bij het klachtenloket kinderopvang dat is verbonden aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen wordt eerst geprobeerd om de klacht op te lossen door het geven van informatie, advies, bemiddeling of mediation.

Wanneer kunt u als ouder/oudercommissie een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen?
Als Prins Heerlijk niet binnen zes weken heeft gereageerd op de schriftelijke klacht of de ouders en Prins Heerlijk het niet binnen zes weken eens zijn geworden over de afhandeling van een klacht als Prins Heerlijk geen adequate klachtenregeling heeft.

Meer informatie over de klachtenbehandeling kunt u vanaf 1 januari 2016 vinden op
www.klachtenloket-kinderopvang.nl

EnglishDutch