Complaint statutes KDV Prins Heerlijk

Your child is in safe hands with the staff of Nursery Prins Heerlijk. However, something might occasionally go wrong concerning childcare or the organisation thereof. Childcare is carried out by people, and people can make mistakes. If you feel that we are failing in the care of your child, or that we are not keeping to our agreements, please let us know. Your feedback allows us to learn. This is why we have an internal and external complaints procedure, which can be followed successively or independently (you can also skip the internal complaints procedure).

Childcare in the Netherlands is characterised by extensive regulations in the field of complaints and disputes. These originate from the Wet Kinderopgang (Childcare Act), the Algemene Voorwaarden Kinderopvang (Terms and Conditions Childcare) and the Wet Klachtrecht (Complaint Law Act).

We advise you to always respond as quickly as possible when there are complaints. Putting this off for too long only makes it more difficult. The simplest is for you to talk to the person whom it might concern, for example the group leader. If this does not ease your dissatisfaction you can make an appointment with Grace Lansdorf. She will record the complaint on the internal complaint form, so that the complaint has been registered. Perhaps the conversation can solve the complaint straight away, for example after making some arrangements, or your complaint needs some further investigation. If your complaint has not been solved, you will receive a written confirmation of the receipt of your complaint and the description thereof after 5 working days. 20 working days after submission of your complaint you will receive a written notification regarding the validity of the complaint and the measures which need to be taken or have been taken. If your complaint has been solved in the conversation, this and possible agreements reached will be recorded on the internal complaint form, of which you will receive a copy.

You can also submit your complaint in writing (or email) to Grace Lansdorf. In this case, you will receive a written confirmation of receipt of your complain after 5 working days. 20 working days after submission of your complaint you will receive a written notification regarding the validity of the complaint and the measures which need to be taken or have been taken. If Grace Lansdorf is absent, you can address your complaint to Sanne Morreau. She is also authorised to deal with your complaint.

Interne klachtenprocedure

1.We advise you to bring your complaint to us within a period of two months. Minimising the period after the incident facilitates the investigation into the complaint;
2.Complaints that have been brought to us anonymously will not be dealt with;
3.If you have a complaint which concerns the care of your child, you can first address the pedagogical group leader of this group. The pedagogical group leader will search for and offer a fitting solution;
4.If you are not satisfied with the solution offered by us, if your complaint concerns the behaviour of a director, or one of her staff towards you or your child, if the complaint concerns the agreement between you and Nursery Prins Heerlijk, you can submit a written complaint to the management board of Nursery Prins Heerlijk;
5. The management board will accept and register your complaint. Your complaint will be investigated with care. To find a suitable solution, the board will also contact you for further comment on your complaint;
6. You will be updated about the progress regarding the handling of the complaint as much as possible;
7.Taking into account the nature of the complaint, this will be dealt with as soon as possible;
8. Your complaint will be dealt with within up to 6 weeks after submission to the management board;
9.You will receive a written and reasoned verdict on the complaint;
10.The verdict contains a specific period in which possible measures will be taken.

You can submit a written complain to:
KDV Prins Heerlijk
t.a.v. Grace Lansdorf
Prins Hendriklaan 97
3583 EJ Utrecht
Or send an email to info@kdv-prinsheerlijk.nl

If the management board of Nursery Prins Heerlijk has not been able to offer you a suitable solution, you can submit your complaint to the Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen (Arbitration Committee Childcare and Nurseries).

External complaints procedure
Prins Heerlijk is affiliated with the Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen (Arbitration Committee Childcare and Nurseries) (hereafter: the Arbitration Committee). Parents, the Prins Heerlijk Parent Council, and Nursery Prins Heerlijk can bring a dispute before the Arbitration Committee.
 
1.The parent/parent council first needs to submit the complaint to the management board of Nursery Prins Heerlijk. Use our internal complaints procedure for this.
2.If the complaint does not result in a solution, the committee needs to bring the dispute before the Arbitration Committee in writing or another form determined by the committee to within 12 months of the date on which the parent/parent council submitted the complaint to Nursery Prins Heerlijk.
3. Disputes can be brought before the Arbitration Committee by both the parent/parent council and Nursery Prins Heerlijk.
4. When the parent/parent council brings a dispute before the Arbitration Committee, Nursery Prins Heerlijk is bound to this choice. If Nursery Prins Heerlijk wants to bring a dispute before the Arbitration Committee, she must request the parent/parent council in writing, or in another suitable form, to respond within 5 weeks whether s/he agrees to this. When doing this, Nursery Prins Heerlijk needs to announce that after the aforementioned period has ended, Nursery Prins Heerlijk will deem itself free to bring the dispute before an ordinary court of law.
5. The Arbitration Committee passes verdicts in compliance with the provisions of the statutes that apply to her. The statutes of the Arbitration Committee can be found at www.degeschillencommissie.nl and can be sent to you if required. The verdicts of the Arbitration Committee are reached by means of binding advice. The Arbitration Committee asks a fee for the handling of a dispute.
6.Only the abovementioned Arbitration Committee and the ordinary court shall have jurisdiction in disputes.

Complaints submitted to the Arbitration Committee Childcare can be submitted to: www.degeschillencommissie.nl

Our Registration Number is: 120711187

Please note that there are costs associated with the handling of complaints by the Arbitration Committee. Costs that arise from incorrectly following the complaints procedure will be charged to you. If your complaint is declared unfounded, the costs incurred will be charged to you.

 
Klachtenreglement KDV Prins Heerlijk

Uw kind is bij de medewerkers van kinderdagverblijf Prins Heerlijk in goede handen. Echter, een enkele keer kan er iets mis gaan in de opvang van uw kind of in de organisatie van de kinderdagopvang. Kinderopvang is mensenwerk en mensen kunnen fouten maken. Als u vindt dat wij tekort schieten of ons niet aan onze afspraken houden dan horen wij dat graag van u. Van uw kritiek kunnen wij namelijk leren. Daarom hebben wij een interne en externe klachtenprocedure, die na elkaar maar ook los van elkaar kunnen worden gevolgd (u kunt ook de interne klachtenprocedure overslaan).

De kinderopvang kent een uitgebreide regeling op het gebied van klachten en geschillen. Deze komen voort uit de Wet Kinderopvang, de Algemene Voorwaarden Kinderopvang en de Wet Klachtrecht.

Ons advies is om altijd zo snel mogelijk te reageren als er klachten zijn, te lang uitstellen maakt het alleen maar moeilijker. Het eenvoudigst is het als u het bespreekt met diegene die het wellicht aangaat, bijvoorbeeld de groepsleiding. Als dit de onvrede niet wegneemt kunt u een afspraak maken met Grace Lansdorf. Zij noteert de klacht op het interne klachtenformulier, zodat deze is geregistreerd. Misschien kan het gesprek de klacht meteen oplossen, bijvoorbeeld na het maken van afspraken, of is er wat meer onderzoek nodig naar aanleiding van uw klacht. Als uw klacht nog niet is opgelost dan krijgt u na 5 werkdagen een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van uw klacht en de omschrijving hiervan. U krijgt 20 werkdagen na het indienen van uw klacht schriftelijk bericht over de gegrondheid van de klacht en al dan niet te nemen maatregelen of reeds genomen maatregelen. Als uw klacht wel wordt opgelost in het gesprek wordt dit en ook de eventueel gemaakte afspraken op het interne klachtenformulier geschreven en ontvangt u hiervan een kopie.

U kunt u klacht ook schriftelijk (of per e-mail) indienen bij Grace Lansdorf. In dat geval krijgt u na 5 werkdagen een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van uw klacht. U krijgt 20 werkdagen na het indienen van uw klacht een schriftelijk bericht over de gegrondheid van de klacht en al dan niet te nemen maatregelen of reeds genomen maatregelen.

Bij afwezigheid van Grace Lansdorf kunt u zich wenden tot Sanne Morreau, zij is eveneens bevoegd om uw klacht in behandeling te nemen.

Interne klachtenprocedure
1.Wij raden u aan uw klacht binnen een termijn van twee maanden bij ons aan te melden. Een korte termijn na het incident bevordert het onderzoek naar de klacht;
2.Anoniem aangeboden klachten worden niet in behandeling genomen;
3.Als u een klacht heeft die betrekking heeft op de verzorging van uw kind, kunt u hiermee in eerste instantie terecht bij een pedagogisch leidster van deze groep. De pedagogisch leidster zoekt en biedt u een passende oplossing;
4.Als u niet tevreden bent met de geboden oplossing, als uw klacht betrekking heeft op een gedraging van een directielid of één van haar medewerkers jegens u of uw kind, als de klacht betrekking heeft op de overeenkomst tussen u en Prins Heerlijk Kinderopvang, dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de directie van Prins Heerlijk Kinderopvang;
5.De directie accepteert en registreert uw klacht. Uw klacht wordt zorgvuldig onderzocht. Om een passende oplossing te vinden neemt de directie onder andere contact met u op voor een toelichting op uw klacht;
6.U wordt zoveel mogelijk op de hoogte gehouden van de voortgang van de behandeling van uw klacht;
7.Rekening houdend met de aard van de klacht wordt deze zo spoedig mogelijk afgehandeld;
8.Uw klacht wordt uiterlijk binnen 6 weken na indiening bij de directie afgehandeld;
9.U ontvangt een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht;
10.In het oordeel is een concrete termijn gesteld waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd.

Een schriftelijke klacht kunt u indienen bij:
KDV Prins Heerlijk
t.a.v. Grace Lansdorf
Prins Hendriklaan 97
3583 EJ Utrecht
Of mailen naar info@kdv-prinsheerlijk.nl

Indien de directie van KDV Prins Heerlijk u geen passende oplossing heeft kunnen bieden, kunt uw klacht indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Externe klachtenprocedure
Prins Heerlijk is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen (hierna: de Geschillencommissie). Ouders, de Prins Heerlijk Ouderraad en Prins Heerlijk Kinderopvang kunnen een geschil aanmelden bij de Geschillencommissie.
1.De ouder/oudercommissie dient de klacht eerst bij de directie van Prins Heerlijk Kinderopvang in te dienen. Gebruik hiervoor onze interne klachtenprocedure.
2. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na de datum waarop de ouder/oudercommissie de klacht bij Prins Heerlijk Kinderopvang indiende, schriftelijk of in een ander door de Commissie te bepalen vorm, bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
3.Geschillen kunnen zowel door de ouder/oudercommissie als door Prins Heerlijk Kinderopvang aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie.
4. Wanneer de ouder/oudercommissie een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is Prins Heerlijk Kinderopvang aan deze keuze gebonden. Indien Prins Heerlijk Kinderopvang een geschil aanhangig wil maken, moet zij de ouder/oudercommissie schriftelijk, of in een andere passende vorm, vragen zich binnen 5 weken uit te spreken of hij/zij daarmee akkoord gaat. Prins Heerlijk Kinderopvang dient daarbij aan te kondigen dat zij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken.
5.De Geschillencommissie doet uitspraken met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie is beschikbaar via www.degeschillencommissie.nlen wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil door de Geschillencommissie is een vergoeding verschuldigd.
6.Uitsluitend de hierboven genoemde Geschillencommissie dan wel de gewone rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Klachten aangeboden aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen kunt u indienen bij: www.degeschillencommissie.nl

Ons Registratienummer is: 120711187

Aan het afhandelen van klachten door de Geschillencommissie zijn kosten verbonden. Kosten die voortvloeien uit het niet correct volgen van de klachtenprocedure worden aan u doorberekend. Indien uw klacht ongegrond wordt verklaard worden de gemaakte kosten aan u doorberekend.

 

Arbitration Committee From

1 January 2016 onwards, we are affiliated with the Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen (Arbitration Committee Childcare and Nurseries).

What does this mean for you as a parent?
Als ouders klachten hebben, kunnen ze die bespreken met de leidinggevende.

If parents have a complaint, they can discuss this with management. If they fail to find a solution, the parents can file a written complaint with us following the internal complaints procedure. If both parties fail to find a solution, a dispute can be brought before the Arbitration Committee per 1 January 2016.

The childcare complaints office that is affiliated with the Arbitration Committee will first try to solve the complaint by providing information, advice, or mediation.

When can you as a parent/parent council bring a dispute before the Arbitration Committee?
1. If Prins Heerlijk has not replied within six weeks to the written complaint, or if the parents and Prins Heerlijk have failed to reach an agreement within six weeks regarding the handling of a complaint.
2. If Prins Heerlijk does not possess an adequate complaints procedure.

More information about the complaints procedure can be found per 1 January 2016 at: www.klachtenloket-kinderopvang.nl
 (website in Dutch)

 

Geschillencommissie

Vanaf 1 januari 2016 zijn wij aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Wat betekent het voor u als ouder?
Als ouders klachten hebben, kunnen ze die bespreken met de leidinggevende.
Komen ze er niet uit, dan kunnen de ouders een schriftelijke klacht indienen bij ons volgens de interne klachtenprocedure.
Als men er onderling niet uitkomt , kan een geschil vanaf 1 januari 2016 worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Bij het klachtenloket kinderopvang dat is verbonden aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen wordt eerst geprobeerd om de klacht op te lossen door het geven van informatie, advies, bemiddeling of mediation.

Wanneer kunt u als ouder/oudercommissie een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen?
Als Prins Heerlijk niet binnen zes weken heeft gereageerd op de schriftelijke klacht of de ouders en Prins Heerlijk het niet binnen zes weken eens zijn geworden over de afhandeling van een klacht als Prins Heerlijk geen adequate klachtenregeling heeft.

Meer informatie over de klachtenbehandeling kunt u vanaf 1 januari 2016 vinden op
www.klachtenloket-kinderopvang.nl

Care

We value the following:

Nutrition
Everything your child needs during the day, we have in our building. The only thing that you give to your child is a change of clothes and a pacifier or cuddly toy (if necessary). We find the quality of nutrition very important, which is why we only use organic fruit, dairy, and bread. We use Friso for our baby formula. If your child is following a diet, you will supply the food yourself.

Illness and absence
You cannot bring in your child if it is ill with a temperature of over 38.5 degrees. Should your child become ill during its stay at Prins Heerlijk, you will be given a call so that you can pick up your child. With this procedure, Prins Heerlijk follows the rules that have been established by the department of infectious diseases of the GG&GD Utrecht.

Rates/Registration Rates

Rates are valid per 1 January 2019 (small differences due to rounding off may occur. Changes in rates and typing errors reserved)

Hourly rate: € 8.50
 

Number of daysRate per monthTotal hours per week
1 day per week€ 397,3811
2 day per week€ 794,7622
3 day per week€ 1192,1433
4 day per week€ 1589,5244
5 day per week€1986,9055

Our service includes standard bottle-feeding, diapers, meals, and a pedagogical day programme. You pay for 11 hours per day, calculated over a period of 51 weeks.

Parent council

Prins Heerlijk finds the participation of parents in the parent council especially valuable. The parent council forms an additional contact point. Complaints, participation, and suggestions are discussed in an informed way. Participation in the parent council is voluntary.

Opening hours

We are open Mon to Fri from 7.30-18.30!

Dropping off and picking up
To maintain a peaceful atmosphere in the groups, we kindly ask you to drop your child off between 07.30 and 09.00 and to pick it up between 16.30 and 18.30.

No half-day nursery

From 1 January it isn’t possible anymore to bring your child for half-day nursery. The reason for this is that experience has shown that this is not beneficial for children. To let young children  grow up in a reliable environment we recommend to bring your child at least 2 days a week.

Closed
We are closed on 1 seminar day, during national holidays, and during the period between Christmas and New Year’s Day. The 5th of December we are open until 17.00.

Our vision

Continually creating a cosy, homely atmosphere, where children and parents love to come and be; where children feel safe and secure and have the possibility to develop themselves. Naturally, this includes clean and organised rooms. To lay a good foundation for its pedagogical policy, Prins Heerlijk has formulated the following principles:

• social development
• cognitive development
• physical development
• emotional development

For a more elaborate version of this vision, please see our pedagogical policy plan.

Management team

Nursery Prins Heerlijk is run by Grace Lansdorf together with a regular team. From my passion for children, I started a nursery. Educated as a HBO-B nurse at the Hogeschool van Utrecht, I next studied interactive child therapy at the Nederlandse Academie voor Psychotherapie. As an experience expert, I think it’s very important that children can be who they are. I see myself as an extension of the child and the parents.

Best wishes, Grace

Registration

Registration takes place in order of application and the available capacity on your preferred days. Should we have no room available on the desired days, you can be placed on a waiting list. Siblings of children already placed with us will be given priority.

Application form
Would you like to sign up your child? Please fill in this Application Form and we will contact you as soon as possible.

From 1 January 2011 onwards, you might be asked to provide an LRK number. Our LRK number is 120711187. Other business details you will find under the Contact tab.

Introduction interview
When your child has been placed with us, we will contact you for a first settling-in day. On this day, we expect you and your child at around 9:30. An introduction to the group leaders will follow, as well as a chat about the way things are done at Prins Heerlijk.

The groups

We offer room for up to 24 children divided over 2 groups
the baby/infant group (0-2 years of age, up to 9 children)
the toddler group (2-4 years of age, to up to 15 children)

Both groups are horizontal groups, which allows your child to be in the company of children of a similar age. This also ensures that your child is offered the activities which correspond to the developmental phase. Each group is led by at least 2 group leaders. In addition we offer room for up to 1 intern or student per group.

Baby/infant group (age 0-2)
The baby/infant group is a warm, cosy group on the first floor. There is enough room for play inside as well as outside. And a separate sleeping room.

Toddler group (age 2-4)
The toddler group is located on the ground floor. The children can enjoy playing and romping inside as well as outside. There is a ball pit, a nice couch, books, a dress-up box, and plenty of toys.

Contact

General information
For general information you can contact us on Monday to Friday between 07.30 and 18.00 at 030 23 64 305.

Specific questions
If you have a more specific question, please contact Grace Lansdorf, director of Prins Heerlijk Nursery. You can reach her on Monday and Thursday between 09.00 and 13.00 at 030 23 64 305 or 06 523 821 29

 

Address
Prins Heerlijk Nursery
Prins Hendriklaan 97
3583 EJ Utrecht
Telephone 030 – 236 43 05
info@kdv-prinsheerlijk.nl

Zakelijke informatie
IBAN NL25 TRIO 0391 0625 57
LRK nummer: 120711187
kvk nr: utrecht 30174450
btw nr: 201120288B01

Communication

Parent evenings
Twice a year we hold a parents’ evening to discuss your child’s development. This interview is led by your child’s mentor. In addition, you can request a pedagogical interview with the staff. Workshops are organised three times a year by Els Brakman of ‘Warm Parenting’ who, as a ‘child interpreter’, possesses a wealth of experience in the field of child raising. Els helps parents with the behavioural problems of their children.

For more information, please see: www.warmouderschap.nl (website is in Dutch)

For other communication, please see: Parent Portal

Aanmeldingsformulier Kinderdagverblijf Prins Heerlijk
Gegevens ouder/ verzorger
2e ouder/verzorger

Gegevens kind

Gewenste opvang

Velden met een * zijn verplicht

Welcome to Prins Heerlijk, where your child is king!
Located on the Prins Hendriklaan, across from the Rietveld Schröderhuis and close to the Wilhelminapark, we have been a nursery for happy princes and princesses for over 10 years. In our small scale, safe, homely nursery, we give children the personal attention and developmental support that they need every day. From a child-centred approach we give genuine attention and care and we help your child develop its cognitive, social, emotional, and physical behaviour. This allows the child to discover the world and itself in a happy and safe way.

Kinderdagverblijf Prins Heerlijk
Prins Hendriklaan 97
3583 EJ Utrecht
Telefoon 030 – 236 43 05
info@kdv-prinsheerlijk.nl

kinderdagverblijf-wilhelmimapark-pand
Policy

In the documents below you can find our policy. Click on the link to open the information as a PDF.
Pedagogical policy plan
Arbitration committee
Complaint statutes
Regulations parents association
Inspection rapport 2017
registration number: 120711187

Aanmeldingsformulier Kinderdagverblijf Prins Heerlijk
Gegevens ouder/ verzorger
2e ouder/verzorger

Gegevens kind

Gewenste opvang

Velden met een * zijn verplicht

Contact

Algemene informatie
Voor algemene informatie kunt u maandag t/m vrijdag tussen 07.30 en 18.00 uur contact opnemen met ons op het nummer: 030 23 64 305.

Specifieke vraag
Heeft u een meer specifieke vraag, neem dan contact op met Grace Lansdorf, directrice van Kinderdagverblijf Prins Heerlijk. U kunt haar bereiken op maandag en donderdag tussen 09.00 en 13.00 uur op het nummer: 030 23 64 305 of 06 523 821 29

 

Adres
Kinderdagverblijf Prins Heerlijk
Prins Hendriklaan 97
3583 EJ Utrecht
Telefoon 030 – 236 43 05
info@kdv-prinsheerlijk.nl

Zakelijke informatie
IBAN NL25 TRIO 0391 0625 57
LRK nummer: 120711187
kvk nr: utrecht 30174450
btw nr: 201120288B01

Openingstijden

Wij zijn open ma t/m vrij van 7.30 – 18.30 uur!

Brengen en halen
Om de rust in de groepen te bewaren verzoeken wij u uw kind(-eren) te brengen tussen 07.30 en 09.00 uur en op te halen tussen 16.30 en 18.30 uur.

Geen opvang halve dagen
Vanaf 1 januari 2019 bieden wij geen halve dag opvang meer. De reden hiervoor is dat uit ervaring gebleken is dat dit niet bevorderlijk is voor de ontwikkeling van het kind. Om  jonge kinderen vertrouwd te laten raken met een andere omgeving adviseren wij om hen minimaal 2 dagen naar de opvang te brengen.

Gesloten
Gedurende één studiedag, nationale feestdagen en de periode tussen kerst en oud en nieuw zijn wij gesloten. Op 5 december zijn we tot 17.00 uur open.  

Inschrijving

De inschrijving vindt plaats op volgorde van aanmelding en de beschikbare capaciteit op de gewenste plaatsingsdagen. Mochten wij op de door u gewenste dagen geen plaats beschikbaar hebben dan kunnen wij u op de wachtlijst plaatsen. Broertjes of zusjes van al geplaatste kinderen krijgen voorrang.

Aanmeldingsformulier
Wilt u uw kindje inschrijven? Vul dan dit Aanmeldingsformulier in dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Per 1 januari 2011 wordt u mogelijk gevraagd een LRK-nummer op te geven. Ons LRK-nummer is 120711187. Overige zakelijke gegevens vind u onder de tab Contact.

Kennismakingsgesprek
Wanneer uw kind geplaatst is bij ons, nemen we contact op voor de eerste wendag. Op deze dag verwachten we u en uw kindje rond 9:30, dan wordt er kennis gemaakt met de leidsters en volgt er een gesprek over de gang van zaken.

Tarieven

Tarieven zijn geldig per 1 januari 2018
(kleine afrondingsverschillen zijn mogelijk. Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden)

Tarief per uur € 8,50

Aantal dagenTarief per maandTotaal uren per week
1 dag per week€ 397,3811
2 dag per week€ 794,7622
3 dag per week€ 1192,1433
4 dag per week€1589,5244
5 dag per week€1986,9055

Onze dienstverlening is inclusief standaard flesvoeding, luiers, maaltijden en een pedagogisch dagprogramma. U betaald voor 11 uur per dag, berekend over 51 weken.

De groepen

Wij bieden ruimte aan maximaal 25 kinderen verdeeld over 2 groepen
de baby/dreumesgroep (max. 9 kinderen)
de peutergroep (max. 16 kinderen)

Beide groepen zijn horizontale groepen, zo trekt uw kind op met leeftijdsgenootjes en krijgt uw kind activiteiten aangeboden die aansluiten bij de ontwikkelingsfase.
Iedere groep wordt geleid door minimaal 2 leidsters. Daarnaast bieden wij ruimte voor maximaal 1 stagiaire of leerling per groep.

Baby/dreumesgroep
De baby/dreumesgroep is een warme, knusse groep op de 1e verdieping. Er is voldoende speelruimte zowel binnen als buiten. En een aparte slaapruimte.

Peutergroep
De peutergroep bevindt zich op de begane grond. De kinderen kunnen hier zowel binnen als buiten (prins) heerlijk spelen en ravotten. Er is een ballenbak, een lekkere bank, boeken, een verkleedkist en volop speelgoed.

Ouderraad

Prins Heerlijk ervaart de deelname van ouders aan de ouderraad als bijzonder waardevol. De ouderraad vormt een extra aanspreekpunt.
Klachten, inspraak en suggesties worden op een afgewogen manier besproken. Deelname aan de ouderraad vindt plaats op basis van vrijwilligheid.

Beleid

In onderstaande documenten is ons beleid uiteengezet.
Klik op de link om de informatie te openen als PDF.
Pedagogisch beleidsplan
Geschillencommissie
Klachtenreglement
Regelement oudercommisie
Inspectierapport 2018
registratienummer: 120711187

Communicatie

Oudergesprekken
Tweemaal per jaar vindt er een oudergesprek plaats om de ontwikkeling van uw kind te bespreken. Dit gesprek vindt plaats met de mentor van uw kind. Daarnaast kunnen er op verzoek opvoedkundige gesprekken worden aangevraagd bij de directie.
Drie keer per jaar worden er workshops georganiseerd door Els Brakman van ‘Warm Ouderschap’ die als ‘kindertolk’ een schat aan ervaring heeft op het gebied van kinderopvoeding. Els helpt ouders met gedragsproblemen van hun kinderen.

Voor meer informatie: www.warmouderschap.nl

Voor overige communicatie zie: Ouderportaal

Verzorging

De volgende items zijn hierbij van belang:

Voeding
Alles wat uw kind gedurende de dag nodig heeft, hebben we in huis. Het enige wat u meegeeft is een setje reservekleding en een speen of knuffel (indien nodig).
Wij vinden de kwaliteit van de voeding heel belangrijk en geven daarom uitsluitend biologisch fruit, zuivel en brood. Als babyvoeding gebruiken wij biologische kunstmelk.
Als uw kind een dieet volgt zorgt u zelf voor de voeding.

Ziekte en afwezigheid
U kunt uw kind niet brengen als het ziek is en meer dan 38,5 graden koorts heeft. Mocht uw kind ziek worden tijdens het verblijf bij Prins Heerlijk dan wordt u gebeld zodat u uw kind op kan komen halen. Prins Heerlijk volgt hiermee de regels die zijn voorgeschreven door de afdeling infectie ziekten van de GG&GD Utrecht.

Leidinggevenden
Kinderdagverblijf Prins Heerlijk wordt geleid door Grace Lansdorf samen met een vast team aan personeel.
Vanuit mijn passie voor kinderen heb ik mijn kinderdagverblijf opgezet. Opgeleid als HBO-V verpleegkundige aan de Hogeschool van Utrecht ben ik daarna interactieve kindertherapie gaan studeren aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie. Als ervaringsdeskundige vind ik het heel belangrijk dat kinderen mogen zijn wie ze zijn. Ik zie mezelf als een verlengstuk van het kind en de ouders.

Hartelijke groet,
Grace

Onze visie
Het steeds weer creëren van een gezellige, huiselijke sfeer, waar kinderen en ouders graag komen en zijn; waar kinderen zich veilig en geborgen voelen en zich kunnen ontwikkelen. Vanzelfsprekend hoort daar ook bij dat de ruimtes schoon en overzichtelijk zijn.
Om een goede basis te leggen voor het pedagogisch beleid heeft Prins Heerlijk  de volgende uitgangspunten geformuleerd:

• Sociale ontwikkeling
• Cognitieve ontwikkeling
• Lichamelijke ontwikkeling
• Emotionele ontwikkeling

Voor een uitgebreidere versie van deze visie, zie ons pedagogisch beleidsplan.

Kinderdagverblijf Prins Heerlijk Utrecht ‬vraagt een‬‬
Pedagogisch medewerker voor
Vier dagen per week.

Wij zijn per 1 februari 2019 op zoek naar een pedagogisch medewerker voor onze baby/peutergroep voor 4 dagen per week. Prins Heerlijk is een klein kinderdagverblijf voor jonge kinderen van 0 tot 4 jaar. Op de 1e verdieping is een babygroep met maximaal 9 baby’s in de leeftijd van 0-20 maanden en op de begane grond is een peutergroep met maximaal 16 peuters van 20 mnd. – 4 jaar. Wij zoeken een collega die ervaring en affiniteit heeft met baby’s/peuters en geduldig, rustig en liefdevol met kinderen omgaat. Deze persoon moet stressbestendig zijn en oog hebben voor de groep zonder de individuele behoefte van het kind uit het oog te verliezen. We vinden het belangrijk dat een leidster een veilige omgeving kan bieden aan de kinderen waardoor de kinderen zich op hun eigen manier en in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen.
Voor meer informatie kun je kijken op deze website of telefonisch contact opnemen met Grace Lansdorf: 06-52382129 aan wie je ook de sollicitatie kunt richten (info@kdv-prinsheerlijk.nl)

Ongediplomeerde krachten hoeven niet te solliciteren.

Kinderdagverblijf Prins Heerlijk, waar uw kind koning is!
Gelegen aan de Prins Hendriklaan, tegenover het Rietveld Schröderhuis en dichtbij het Wilhelminapark, zijn wij al meer dan 10 jaar het kinderdagverblijf voor gelukkige prinsen en prinsessen. In onze kleinschalige, veilige, huiselijke opvang geven wij kinderen de persoonlijke aandacht en ontwikkelingsondersteuning die ze dagelijks nodig hebben. Vanuit een kindgerichte benadering geven we oprechte aandacht en zorg en helpen wij uw kind zich te ontwikkelen op cognitief, sociaal, emotioneel en lichamelijk gebied. Zo kan het in veiligheid en met plezier de wereld en zichzelf ontdekken.

Play Video

Kinderdagverblijf Prins Heerlijk
Prins Hendriklaan 97
3583 EJ Utrecht
Telefoon 030 – 236 43 05
info@kdv-prinsheerlijk.nl

kinderdagverblijf-wilhelmimapark-pand
EnglishDutch